بازتاب ویژه

برای دنیا، خوب یا بد، اسب نیمه مرده نکبت محکوم به فناست – امیر طاهری

– «رضا شاه، روحت شاد» یعنی حکومت آخوندی نماینده ایران واقعی نیست
– خمینی و شرکا نقششان این بود که ایران را به عقب برگردانند
– یک جدایی غیرقابل جبران بین دستگاه حکومتی و ملت ایران صورت گرفته است
– ملت ایران مصمم است حق حاکمیت خود را از حکومت آخوندی پس بگیرد