جارچی

ای داد و بیداد، هنوز معتقدم یک السیسی در راه هست – جارچی

داشتم از حافظ برایش میگفتم بعد سری هم گلستان سعدی زدم و بعد چندی از وقایع تاریخی سرزمینم را برایش تعریف کردم ، از حسن صباح و قلعه الموت تا … و اما سخن از امروز ایران رسید و کمی درد و دل کردم برایش که چه بلایی بر سر آن بهشت امد و چه شد که «برای گونگادین بهشتی نیست»…