لیلی زکریا هلمز لابیست طالبان و نقش عمو دیگ و ویلیام سولیوان در نجارت موادمخدر

نوشته مهران: لیلی زکریا هلمز یکی از لابیست های طالبان درآمریکا از سال 2001درمقاله زیر شرح کامل آن موجود است .هنوز کسی راجع به تجارت مواد مخدر توسط طالبان وگسترش تولید کاکونار حرفی نزده است . لیلی زکریا هلمز؛ زنی… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه