مزدک بامدادان با منشه امیر، بخش دوم

در بخش دوم گفتگو با آقای منشه امیر رادیو پیام اسرائیل، دکتر محسن بنایی در قالب ضمیر خود، روحیه‌ و رویکرد غلطی را که نسبت به کشور اسرائیل و همنوعان یهودیمان تحت نادانستگی و یا غلط دانستگی هایی که داشته‌ایم به بررسی و تحلیلی سراپا حقیقت کشیده‌اند.

نوشته‌های تازه