اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است – داریوش

داریوش دیگر برای بوی گندم مویه نمی‌کند. کارمای بد آن ضجه های بیجا، به این جای زجر و ذلت رساندمان. لاکن اکنون او حقیقت را با وطنفروشان گفته است. ما هم پاسش می‌داریم و سپاسش می‌گوییم. نوش… شایان قلم چیست… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه