بایگانی‌های نویسنده

گاهی حقیقتی را جار میزنم تا بلکم به دل نشیند
I love you